Aruba Beach
Results 1 to 5 of 5

Thread: Aruba Customs: Moving to Aruba!

 1. #1
  Junior Member Arubensis's Avatar
  Join Date
  Oct 2008
  Posts
  15

  Exclamation Aruba Customs: Moving to Aruba!

  Servicio di Aduana(Customs)


  Moving to Aruba
  Introduction

  In principle import duties are due on imported goods into Aruba. This is not always necessary when moving ones residence to Aruba, as an exemption of import duties may apply for personal goods. In the following paragraphs this exemption will be explained.
  The Inspectorate of Customs and Excise, better known as “Customs”, grants this exemption.
  Only persons having had their normal place of residence outside of Aruba for at least twelve consecutive months may qualify for this exemption. The term normal place of residence refers to the place where someone has been residing during 185 days per calendar year due to personal or professional ties. If a person does not have professional ties, then the personal ties that show a close relationship between him and his/her place of residence will be the decisive factor.

  Exemption on moving household goods

  To be granted exemptions on home furnishings the following conditions apply:

  • The household goods must have been used in the previous normal place of residence. Import duties are due on new household goods;
  • The household goods are destined to be used for the same purpose in Aruba;
  • The household goods have been used outside of Aruba, in accordance with the prevailing norms in that country;
  • Exemption is only granted to persons who were not yet considered residents of Aruba.

  Additional conditions apply for motor vehicles, private aircrafts and sport vessels which form part of the moving home furnishings. These vehicles must be proven to have been, for a period of at least six months prior to the date upon which the normal place of residence was moved:

  • in possession
  • in ownership
  • used at the previous normal place of residence.


  Motor vehicles, private aircrafts and sport vessels imported with exemptions of import duties, may not be transferred in legal nor economic ownership, or be transferred in use, nor to hold in escrow or be given as a security hedge, nor be loaned out, without prior consent of the Commissioner of Customs and Excise.

  Excluded from exemptions are:

  • alcoholic products;
  • tobacco and tobacco products;
  • company vehicles;
  • industrial materials, other than portable instruments for the arts and crafts.


  Domestic animals

  On arrival in Aruba a certificate of health (no older than 3 weeks) and a valid proof of vaccination against rabies (older than 1 month, but no older than 1 year) must be submitted for dogs or cats. Although the importation of dogs and cats from South- and Central-America is prohibited exception is made exclusively for dogs and cats that are part of the moving household goods. It is advisable to contact the Veterinary Service of Aruba at telephone (297) 585-0400, fax (297) 585-1828 or e-mail: vetservice@setarnet.aw, for the importation of all other species of animals.

  Post importation of moving household goods
  The household goods that are intended to be imported with exemption have to be imported within twelve months after the normal place of residence has been transferred. This can be achieved in one or more shipments. If this forwarding period proves to be too short, a motivated request for an extension should be made to the Commissioner of Customs.

  Declaration procedure
  To be eligible for the exemption a moving household goods request form must be personally completed.
  Besides this request form a declaration of importation of moving household goods must also be submitted. This importation request with exemption on the moving household goods must be made on a so-called Enig Document, model C420. In most cases the request form is completed at the moment that the import declaration for the moving household goods is submitted to Customs. The above mentioned forms are available at the Customs head office. A Customs Broker can be helpful with the import declaration. Customs Brokers may be found in the Yellow pages of the telephone directory under ‘Customs Brokers’.

  The following documents should e submitted for obtaining the exemption:

  • a completed moving household goods form;
  • a copy of a valid identification card;
  • a list of the household goods (3 copies);
  • proof of registration at the Census Office of Aruba (3 copies);
  • (airway-)bill of lading of the shipment from abroad (3 copies);
  • Import declaration of goods on the Enig document, model C420.


  As proof that the conditions for an exemption on motor vehicles were met (see points e. through f.) the following may be noted:

  • a foreign vehicle registration certificate;
  • a foreign auto inspection certificate;
  • a foreign insurance policy;
  • a deed of purchase or bill of sale;
  • a certificate of title.


  The import declaration, the request form and the other documents must be submitted to the Technical Department of Customs, which will decide on the granting of the exemption. Customs will monitor the importation of the moving household goods. This inspection may take place from the moment of import to a maximum of one month after arrival, whereby a Customs-Officer may make a house call.
  If any irregularities are detected at this inspection, disciplinary action and sanctions may be taken.

  Appeal procedure
  In the event your request for exemption of import duties on moving household goods is rejected completely or in part, you are entitled to present a motivated appeal to the Commissioner of Customs within a period of one month after the rejection. If you are not in agreement with the verdict on your appeal, you may lodge an appeal to the Board of Appeals in Tax Affairs within a period of one month after you have received the decision from the Commissioner.

  Legal provisions
  The exemption on moving household goods is based on article 128, section 1, sub 8, part d and article 128b of the National Ordinance on Import-, Export and Transit of goods (AB 2000 GT 10) and on article 7 of the Exemption Bill (AB 1989 no. GT 55) lastly amended by AB 2006 no. 61.

  For further information refer to the Technical Division / Exemptions accessible via:
  Telephone: (297) 582-1800
  Fax: (297) 583-0866
  Telefax: (297) 583-6305
  E-mail: douane@siad.aw
  http://www.belastingdienst.aw/

  Nederlands

  Verhuizen naar Aruba
  Inleiding

  In beginsel moet bij invoer van goederen op Aruba invoerrechten worden betaald. Bij een verhuizing naar Aruba hoeft dit niet altijd, omdat er een vrijstelling voor verhuisboedels kan gelden. In het navolgende word uiteengezet wat deze vrijstelling inhoudt.
  De Servicio di Aduana, beter bekend als ‘Douane, verleent deze vrijstelling.
  Voor de vrijstelling komen alleen personen in aanmerking die hun normale verblijfplaats gedurende ten minste twaalf opeenvolgende maanden buiten Aruba hebben gehad. Onder normale verblijfplaats wordt verstaan de plaats waar een persoon gedurende 185 dagen per kalenderjaar wegens persoonlijke en beroepsmatige binding verblijft. Heeft een persoon geen beroepsmatige binding dan is bepalend de persoonlijke binding waaruit de nauwe banden blijken tussen zichzelf en de plaats waar hij woont.

  Vrijstelling voor verhuisboedels

  Voor de verlening van de vrijstelling voor persoonlijke goederen gelden de volgende voorwaarden:

  • de goederen moeten gebruikt zijn geweest in zijn vroegere normale verblijfplaats. Voor nieuwe goederen moeten invoerrechten worden betaald;
  • bestemd zijn voor hetzelfde doel te worden gebruikt op Aruba;
  • buiten Aruba in gebruik waren, overeenkomstig de in dat land geldende voorwaarden;
  • degenen die verhuizen zijn nog geen ingezetenen van Aruba.

  Voor motorvoertuigen, sportvliegtuigen en pleziervaartuigen die tot verhuisboedels behoren gelden nog de bijkomende voorwaarden. Deze vervoermiddelen moeten aantoonbaar, voor een periode van tenminste zes maanden vóór de datum waarop de normale verblijfplaats door de belanghebbende werd opgegeven:

  • in het bezit en
  • in eigendom en
  • in gebruik zijn geweest in zijn vroegere normale verblijfplaats.

  Motorvoertuigen, sportvliegtuigen en pleziervaartuigen met vrijstelling ingevoerd, mogen gedurende twaalf maanden, te rekenen vanaf de dag waarop de aangifte is geregistreerd niet in juridische of economische eigendom of in bezit worden overgedragen, noch worden bezwaard of tot zekerheid in eigendom worden overgedragen, noch worden uitgeleend, zonder voorafgaande toestemming van de Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen.
  Van de vrijstelling zijn uitgesloten:

  • alcoholische producten;
  • tabak en tabaksproducten;
  • bedrijfsvoertuigen;
  • materieel voor bedrijfsdoeleinden, anders dan draagbare instrumenten voor kunsten en ambachten.

  Huisdieren
  Voor honden en katten dient u bij aankomst in Aruba bij de Douane een gezondheidverklaring (niet ouder dan 3 weken) en een geldig bewijs van vaccinatie tegen rabiës (ouder dan 1 maand, maar niet ouder dan 1 jaar) over te leggen. Hoewel invoer van honden en katten uit Zuid- en Midden Amerika verboden is, wordt uitsluitend voor verhuisboedels een uitzondering gemaakt, indien een verklaring van geen bezwaar door de Veterinaire Dienst wordt afgegeven. Voor invoer van alle overige diersoorten wordt aangeraden vooraf contact op te nemen met de Veterinaire Dienst van Aruba, telefoon: (297) 585-0400, fax (297) 585-1828 of e-mail: vetservice@setarnet.aw.

  Nagezonden verhuisboedels
  De inboedel die met vrijstelling zal worden ingevoerd dient binnen twaalf maanden nadat de normale verblijfplaats is overgebracht, te zijn ingevoerd. Dit kan geschieden in één of meer zendingen. Mocht deze termijn van nazending te kort zijn, dan dient voor verlenging ervan een gemotiveerd verzoek ingediend te worden bij de Inspecteur van de Douane.

  Aangifteprocedure
  Om in aanmerking te komen voor de vrijstelling moet persoonlijk een formulier ‘aanvraag verhuisboedelvrijstellingen’ worden ingevuld.
  Behalve dit aanvraagformulier moet ook een aangifte ten invoer van de verhuisboedel worden ingediend. Deze invoeraangifte met vrijstelling voor de verhuisboedel dient te worden gedaan op een Enig document, model C420. Meestal wordt het aanvraagformulier ingevuld op het moment dat de aangifte ten invoer van de verhuisboedel bij de Douane wordt ingeleverd. Bovenstaande formulieren zijn verkrijgbaar bij de Douane. Een expediteur (customs-broker) kan behulpzaam zijn bij de invoeraangifte. Expediteurs zijn te vinden in de ‘Gele bladzijden’ van het Arubaanse telefoonboek onder ‘Customs Brokers’.
  Voor de vrijstelling dienen de volgende stukken te worden ingediend:


  • een ingevuld formulier ‘aanvraag verhuisboedelvrijstelling’;
  • een kopie van een legitimatiebewijs;
  • een lijst van de verhuisgoederen (3 exemplaren);
  • bewijs van inschrijving in het Bevolkingsregister van Aruba (3 exemplaren);
  • (lucht-)vrachtbrief van de verzending uit het buitenland (3 exemplaren);
  • goederenaangiften ten invoer op Enig document, model C420.

  Voor studenten die uit Amerika komen geldt als bijkomende eis dat zij een bewijs van afronding of stopzetting van hun studie moeten overleggen.
  Als bewijs dat aan de voorwaarden is voldaan voor een vrijstelling voor vervoermiddelen (zie punten 2.e t/m 2.f. hiervoor) kunnen dienen:


  • buitenlands kentekenbewijs van het vervoermiddel;
  • buitenlandse keuringskaart;
  • buitenlandse verzekeringspolis;
  • koopakte of factuur.

  De invoeraangifte, het aanvraagformulier en de overige bescheiden dienen te worden ingeleverd bij de Afdeling Techniek van de Douane, die beslist over de verlening van de vrijstelling.
  De Douane zal de invoer van de verhuisboedel controleren. Deze controle kan plaatsvinden vanaf het moment van invoer tot uiterlijk een maand na aankomst, waarbij een ambtenaar van de Douane een huisbezoek kan afleggen.
  Mochten er bij deze controle afwijkingen geconstateerd worden dan kunnen maatregelen en sancties getroffen worden.

  Bezwaarprocedure
  Indien uw verzoek tot vrijstelling van de invoerrechten op de verhuisboedel, geheel of ten dele, afgewezen wordt, heeft u het recht om een gemotiveerd bezwaarschrift, binnen een termijn van één maand, in te dienen bij de Inspecteur van de Douane. Mocht u het niet eens zijn met de uitspraak op uw bezwaarschrift dan kunt u binnen een termijn van één maand in beroep gaan bij de Raad van Beroep voor belastingzaken.

  Wettelijke bepalingen
  De vrijstelling voor verhuisboedels is gebaseerd op artikel128, lid 1, sub 8, onderdeel d en artikel 128b van de Landsverordening In-, Uit- en Doorvoer (AB 2000 no. GT 10) en op artikel 7 van het Vrijstellingenbesluit (AB 1989 no. GT 55) laatst gewijzigd middels AB 2006 no. 61.

  Voor nadere informatie is de Afdeling Techniek/Vrijstellingen van de Servicio di Aduana bereikbaar via:
  Telefoon: (297) 582-1800
  Fax: (297) 583-0866
  Telfax: (297) 583-6305
  E-mail douane@siad.aw
  http://www.belastingdienst.aw/  Bryan
  Last edited by Arubensis; 01-08-2009 at 10:34 PM.

 2. #2
  Senior Member
  Join Date
  Nov 2007
  Location
  Boca Catilina
  Posts
  400
  Great information thank you

 3. #3
  Junior Member
  Join Date
  Jun 2008
  Posts
  3

  great info

  That is great information. This is something I have been looking to find for quite awhile. I wanted to know if you would be at all willing to talk to me, because I have a few questions. If you have done this, I would love to hear from you. I live in Aruba now and have a phone number.

 4. #4
  Senior Member lizzardo's Avatar
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  948
  There are a few of us who have done this and know the staging of this.
  I did it 5 years ago. I had to present proof that I had filed for residency.
  I know that someone else on this board is preparing to move to Aruba
  and they are preparing their timing for this.

 5. #5
  Junior Member
  Join Date
  Aug 2010
  Location
  Mangel halto, eagle beach, arashi beach, the light house
  Posts
  2

  moving made easy

  Yes there are some tricky situation that you should avoid when moving here, but there are many different people that can help you with this. If you need any help in these situations contact us.

Tags for this Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  

Search Engine Optimization by vBSEO