This site uses cookies. Some are essential while others improve your browsing experience and allow us to advertise. For more info visit the privacy policy page.

Allow inessential cookies for:

Your preferences have been updated.

Aruba Nights Island Guide
Thanks Thanks:  0
Page 5 of 5 FirstFirst ... 345
Results 41 to 44 of 44

Thread: Wind turbines and Alto Vista Chapel

 1. #41
  Senior Member CK1's Avatar
  Join Date
  Feb 2011
  Location
  Anywhere where I can see the turquoise-blue ocean
  Posts
  2,552
  Post Thanks / Like
  Here is an article (in Papiamento) which gives an idea what's going on with the building of windmills at Alto Vista chapel. There are several photos at the link:

  Google maps ta revela e berdad scondi na Alto Vista: violacion di 70.000 m2 di naturalesa!

  Posted on September 11, 2013 by altovistalover
  http://savealtovista.com/2013/09/11/...ente/#more-761
  Last edited by CK1; 09-23-2013 at 08:39 PM. Reason: Edited to add date
  0 0
   

 2. #42
  Senior Member CK1's Avatar
  Join Date
  Feb 2011
  Location
  Anywhere where I can see the turquoise-blue ocean
  Posts
  2,552
  Post Thanks / Like
  There are some new comments on the FB site of

  Save Alto Vista

  https://www.facebook.com/SaveAltoVista
  0 0
   

 3. #43
  Senior Member CK1's Avatar
  Join Date
  Feb 2011
  Location
  Anywhere where I can see the turquoise-blue ocean
  Posts
  2,552
  Post Thanks / Like
  It seems there are new developments going on regarding the windmill farm at Alto Vista/Urirama.

  There will be a Google-Translation in my next post from a Dutch article posted in "Amigoe" dated 6 May 2014:

  ‘Bezwaar tegen windmolenpark is bij voorbaat 100 procent kansloos’ laat Hutting weten via Amigoe

  Posted on May 8, 2014 by altovistalover
  Met de toekenning van de Hinderwetvergunning, vandaag precies een week geleden, lijkt niets de bouw van een tweede windmolenpark op Urirama nog in de weg te staan. De dag na uitgave van de vergunning, heeft het windmolenpark een 20-jarige overeenkomst voor energielevering getekend met Water- en Energiebedrijf (WEB). Belanghebbenden hebben nog vijf weken de tijd om bezwaar te maken. Maar dat bezwaar tegen de vergunning is bij voorbaat 100 procent kansloos, aldus Windpark Urirama-directeur Henk Hutting vanochtend tegen Amigoe.

  ORANJESTAD — Met de toekenning van de Hinderwetvergunning, vandaag precies een week geleden, lijkt niets de bouw van een tweede windmolenpark op Urirama nog in de weg te staan. De dag na uitgave van de vergunning, heeft het windmolenpark een 20-jarige overeenkomst voor energielevering getekend met Water- en Energiebedrijf (WEB). Belanghebbenden hebben nog vijf weken de tijd om bezwaar te maken. Maar dat bezwaar tegen de vergunning is bij voorbaat 100 procent kansloos, aldus Windpark Urirama-directeur Henk Hutting vanochtend tegen Amigoe.
  “Want je kunt alleen bezwaar maken tegen ernstige hinder. En met windmolens op ministens een kilometer afstand van woningen, heeft niemand ernstige hinder.” Hutting verwacht, ‘gezien het rumoer eerder’, wel dat er bezwaar komt. Hij ziet echter het oordeel van de LAR-commissie, die over bezwaren moet oordelen, met vertrouwen tegemoet. “Ik kan me niet voorstellen dat eventueel bezwaar gegrond is.” De directeur verwijst naar jurisprudentie in Nederland waar bezwaar van omwonenden tegen vergelijkbare windmolens op 500 meter afstand van woningen werd afgewezen door de het hoogste rechtsorgaan, de Raad van State. “Dat je het niet mooi vindt, dat is vervelend maar dat is geen hinder.” Ook eventuele waardedaling van een woning wordt volgens Hutting niet gezien als hinder.
  Kerst met windmolens
  Zodra de vergunning onherroepelijk is, is de volgende stap de overdracht van de erfpacht van het terrein. Deze overdracht kan plaatsvinden zodra het Ruimtelijk Ordeningsplan (ROP) aangepast is door het parlement. Daarna moet de bouwvergunning worden aangevraagd. Naar verwachting van Hutting kan de bouw van het tweede windmolenpark ‘begin 2015 van start’. De bouw van het park duurt ongeveer 10 maanden. De directeur hoopt dan ook voor Kerst 2015 de windturbines op te leveren. Water- en Energiebedrijf WEB heeft ook nog werk te doen, zegt Hutting. Er moet namelijk een kabelverbinding komen tussen het windmolenpark en ‘onderstations’ in Palm Beach of Tanki Leendert voor de levering van stroom. Welke van deze stations gebruikt gaat worden, moet nog worden besloten. “Drie jaar geleden was besloten om Tanki Leendert aan te sluiten. Maar de situatie is veranderd. Het station in Palm Beach is ge-upgrade”, legt de directeur uit. Nieuwe analyse moet uitwijzen welk station het beste aangesloten kan worden.
  Voordelen
  Met het windmolenpark is zo’n 100 miljoen florin gemoeid. Door vertraging van bijna twee jaar is het wel ongeveer 5 miljoen florin duurder geworden. Deze stijging heeft volgens directeur Hutting te maken met de gestegen koers van de euro. “We halen de windturbines uit Denemarken”, legt hij uit. Net als windmolenpark Vader Piet gaat het om windturbines van het Deense bedrijf Vestas. Het project wordt volledig bekostigd door Windpark Urirama en levert WEB naar verwachting een besparing op van ongeveer 1 miljoen florin per maand. Met de levering van gemiddeld 170 Gigawattuur op jaarbasis hoeft WEB namelijk aanzienlijk minder stookolie in te kopen om elektriciteit op te wekken. Bovendien is door de vooruitgang in technologie de prijs van energie van Urirama lager dan de prijs van energie vanuit Vader Piet. “Turbines worden steeds efficiënter.”
  Langdurig proces
  Aanvankelijk werd in juli 2012 een Hinderwetvergunning aangevraagd voor de bouw van het park. Vanwege protesten uit de samenleving besloot de regering om het parlement erbij te betrekken. Dat wilde een second opinion over de Milieu Effect Rapportage (MER), destijds in opdracht van het windmolenpark uitgevoerd door Kema. Voor een second opinion werd de Nederlandse MER-commissie benaderd. Deze oordeelde dat de MER ‘een goede beschrijving van de mogelijke gezondheidseffecten’ geeft. “De conclusies dat voldaan kan worden aan geluidsnormen en er geen hinder door slagschaduw of lichtreflectie gaat optreden, worden voldoende onderbouwd”, oordeelde de MER-commissie. Groen licht dus. Onder druk van protesten vroeg het parlement toch voor aanpassing van de plannen. Dit om te zorgen dat de impact op het stiltegebied rondom de kapel van Alto Vista werd verminderd. De plannen voor het park werden teruggeschroefd van tien naar acht windmolens. De twee molens die het dichtste bij de kapel zouden komen, werden geschrapt. De vergunningsaanvraag moest daarom aangepast worden. Daarna werd de behandeling van de vergunning in de ijskast gezet wegens de verkiezingen. De regeringspartij wilde niet de vergunning doordrukken voordat zij bij de verkiezingen opnieuw het mandaat zouden krijgen. Afgelopen week, op 29 april, werd de vergunning alsnog uitgegeven. Dat het toch nog zo lang heeft geduurd sinds de verkiezingen, ligt volgens Hutting aan de langzaam draaiende ambtelijke molen. Bovendien is extra zorgvuldig met de aanvraag omgegaan, juist omdat er weerstand is tegen de komst van het windmolenpark, besluit Hutting.

  Original article by Alex Laclé published in Amigoe 06-05-2013
  Source: http://www.amigoe.com/aruba/182427-b...ocent-kansloos  http://savealtovista.com/2014/05/08/...ting/#more-843
  Last edited by CK1; 05-11-2014 at 11:44 PM.
  0 0
   

 4. #44
  Senior Member CK1's Avatar
  Join Date
  Feb 2011
  Location
  Anywhere where I can see the turquoise-blue ocean
  Posts
  2,552
  Post Thanks / Like
  " Objection to wind farm is in advance 100 percent chance " let Hutting know by Amigoe
  Posted on May 8 , 2014 by alto vista lover

  Henk Hutting Save Alto Vista Urirama NOMet granting Nuisance , exactly a week ago , nothing seems to build a second wind farm on Urirama still stand in the way. The day after issuance of the license , the wind farm has a 20-year energy agreement signed with Water and Energy ( WEB ) . Stakeholders have five weeks to make an objection. But that objection to the permit in advance 100 percent chance, according to Wind Urirama director Henk Hutting morning at Amigoe .

  ORANGE CITY - With the award of the Nuisance , exactly a week ago , nothing seems to build a second wind farm on Urirama still stand in the way. The day after issuance of the license , the wind farm has a 20-year energy agreement signed with Water and Energy ( WEB ) . Stakeholders have five weeks to make an objection. But that objection to the permit in advance 100 percent chance, according to Wind Urirama director Henk Hutting morning at Amigoe .

  " Because you can only object to serious nuisance . And with windmills on differentiated and consider the one kilometer away from homes , one has serious nuisance . " Hutting expected, " given the uproar earlier , " that there is objection . However, he sees the judgment of the LAR - committee , which objections have to decide with confidence. "I can not imagine that any objection is well-founded . " The director refers to case law in the Netherlands where objections from local residents was rejected by the highest legal body , the Council of State . Against comparable turbines 500 meters away from homes " That you do not like it , that's annoying , but that is not a nuisance . " Also, any value of a property according Hutting not seen as a nuisance .

  Christmas with windmills
  Once the license is irrevocable , the next step is the transfer of the lease of the land . This transfer can take place as soon as the Spatial Planning Plan ( ROP ) adapted by parliament . Then the building permit must be requested . Expectation of Hutting to the construction of the second wind farm can ' early 2015 launch . The construction of the park will take about 10 months . The director hopes for Christmas 2015 to deliver . Wind turbines Water and Energy WEB also has work to do , says Hutting . Account should come between the wind farm and " substation " in Palm Beach or Tanki Leendert for the supply of electricity a cable connection. Which is to be used for these stations has yet to be decided . " Three years ago it was decided to join . Tanki Leendert But the situation has changed. The station in Palm Beach has been upgraded , "explains the Director . New analysis should determine which station can be . 's Best connected

  benefits
  With the wind farm is about 100 million florins involved . By delay of almost two years, it is about 5 million florins become more expensive . This increase , according to Director Hutting due to the increased rate of the euro . " We get the wind turbines from Denmark ," he explains . Like Vader Piet wind farm is about wind turbines from the Danish company Vestas . The project is fully funded and provides WEB Wind Urirama expected savings of about 1 million florins per month. With the delivery of an average of 170 gigawatt hours annually WEB necessary anymore to buy to generate electricity. Considerably less fuel Moreover, the advances in technology , the price of energy Urirama lower than the price of energy from Father Peter . " Turbines are becoming more efficient . "

  lengthy process
  Initially a Nuisance applied in July 2012 for the construction of the park. Because of protests from civil society , the government decided to involve the parliament. She wanted a second opinion on the Environmental Impact Assessment (EIA ), at the request of the wind farm performed by KEMA. For a second opinion , the Dutch EIA Commission was approached . It ruled that the EIA provides " a good description of the possible health effects ." " The conclusions that can be turned on and no noise nuisance caused by shadow and light reflection will occur , are met sufficiently substantiated ", said the EIA committee . The green light . Under pressure from protests early parliamentary yet to adapt the plans . This is to ensure that the impact on the quiet area around the Chapel of Alto Vista was reduced. Plans for the park were reduced from ten to eight windmills. The two mills that would come closest to the chapel were deleted . The authorization must therefore be adjusted. Then treat the license was put on hold because of the elections . The ruling party did not push through the permit before they get back . Mandate in elections Last week , on April 29 , the license was issued yet . It has nevertheless lasted since the election , so long as he Hutting the slowly rotating bureaucratic mill . Moreover, extra carefully handled with the application , precisely because there is resistance against the arrival of the wind farm , Hutting decision .
  0 0
   

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •